https://raw.githubusercontent.com/xinggsf/Adblock-Plus-Rule/master/rule.txt

Domains that did not resolve;

he2d.comhnjls.com.cn
huojua.com
mjg0310.com
op2.web.kuaiwan
r.arpg2
sax.sina
saxs.sina
taobao.qq.com
tuijian.sogou.com
u.18dx
u.imop
xian.cm
yijiuningyia.gushiwen.org